Privacy

1. Via de website; persoonsgegevens
2. Via de website; Cookies
3. Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening
4. Rechten van betrokkenen
5. Diversen
6. Beveiliging
7. Contactgegevens verantwoordelijke 

Privacy en Cookie verklaring   

Welkom.  

Dit is de Privacy Verklaring van Best Haircare BV (hierna: BHC). In de Privacy Verklaring leggen wij aan u uit hoe wij binnen BHC – en op / via de website van BHC – uw persoonsgegevens verwerken. De Privacy Verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door BHC, daaronder begrepen de persoonsgegevens van (de contactpersonen van) onze klanten, relaties en verwijzers, alsmede van de bezoekers van onze website www.noir.besthaircare.nl en www.besthaircare.nl. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die volgen uit (privacy) wet- en regelgeving. Wij kunnen de Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij adviseren u daarom om de Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen.  

1. Via de website; persoonsgegevens 

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw randapparatuur (laptop, tablet, smartphone etc.) en/of de software (de browser bijv.) informatie naar de server van onze website en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt verwerkt en opgeslagen, tot dat deze automatisch wordt verwijderd:   

 • gebruikersinformatie (zoals het IP-adres van uw randapparatuur, waarmee verbinding wordt gemaakt met de server/ website); 
 • de datum, tijd en duur van deze toegang; 
 • de naam en URL van de opgevraagde bestanden; 
 • de website/toepassing van waaruit de toegang is verzocht (ref. URL).  

Voor zover het persoonsgegevens betreft geschiedt deze verwerking op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hieronder opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. Uw identiteit volgt niet uit de verzamelde gegevens; dat is ook niet het doel van de verzameling.   

De verwerking van voornoemde gegevens geschiedt voor de volgende doeleinden:

 • ten behoeve van een stabiele verbinding; 
 • ten behoeve van de functies van de website en een comfortabel gebruik daarvan;
 • evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem; 
 • evaluatie van de kwantiteit aan bezoekers en statistieken.  

Uw rechten als betrokkene, bij het verwerken van gegevens, worden toegelicht onder hoofdstuk 4.

2. Via de website; Cookies

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw randapparatuur (laptop, tablet, smartphone, enz.). In de cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval in verband staat met de gebruikte randapparatuur. Voor zover het persoonsgegevens betreft geschiedt deze verwerking op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Het gerechtvaardigd belang is daarbij gelegen in de optimalisatie van de website.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw randapparatuur worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

De bewaartermijn van de cookies varieert en hangt af van het beoogde gebruik. U kunt de cookies (automatisch of handmatig) verwijderen van uw randapparatuur en/of gebruik maken van de mogelijkheden genoemd in 2.3 (cookies weigeren), met de kanttekeningen die daarbij in 2.3 (en hiervoor) worden vermeld.

2.1 Functionele cookies

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van de website voor u mogelijk en aangenamer te maken. Google Web Fonts wordt gebruikt om bepaalde lettertypen weer te geven; deze functionele cookie wordt daarom door onze website gebruikt.

Via de website wordt tevens Google Maps aangezocht, wegens de integratie in de website. Ook deze functionele cookie wordt daarom door onze website gebruikt.

2.2 Analytische cookies – Google Analytics

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Daarbij worden door Google gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website bestaat uit onder meer:

 • Browsertype/-versie;
 • het gebruikte besturingssysteem;
 • Ref. URL (de eerder bezochte pagina);
 • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres);
 • Tijd van de serveraanvraag.

Google verwerkt deze informatie op basis van het EU-US Privacy Shield. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en op behoeften gerichte vormgeving van deze internetpagina's.

Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens het bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat identificatie niet mogelijk is (zgn. IP-maskering).

De maatregelen als genoemd in de ‘handleiding voor het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn in acht genomen, hetgeen onder meer betekent dat;

 • Google is gebonden aan een verwerkersovereenkomst;
 • bij de Analytics-dienst de optie tot hergebruik door Google expliciet is uitgeschakeld;
 • IP-adressen niet worden meegestuurd, zodat identificatie moeilijker is (IP-anonimisering is ingeschakeld);
 • de optie 'gegevens delen' is uitgezet;
 • de statistieken aangaande “demografische kenmerken” zijn uitgeschakeld;
 • er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookie.

2.3 Cookies weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor voorziene instellingen te kiezen of “InPrivate” te navigeren. U kunt ook het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens voorkomen, door het installeren van een add-on. Google biedt een dergelijke add-on aan. Na installatie van een dergelijke add-on kan u mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken. Voorts verwijzen wij u naar de website van de Consumentenbond voor tips over dit onderwerp. Ook op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

3. Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, voor zover van toepassing, de volgende persoonsgegevens: voornamen en achternaam, geslacht, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, (bank)rekeningnummers, informatie uit het Handelsregister (Kamer van Koophandel), debiteurcodes en verdere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die door derden worden verstrekt.

BHC verwerkt de persoonsgegevens, zoals hiervoor genoemd, ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Verder verwerkt BHC in sommige gevallen deze persoonsgegevens in het kader van een gerechtvaardigd belang van BHC (zoals marketing-uitingen en analyse van bedrijfsprocessen). Tegen verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang kan u bezwaar maken bij BHC. Deze verwerkingen (zie hierna) zijn gegrond op artikel 6 sub b, c, d en f van de AVG.

BHC kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Uitvoeren overeenkomst:

 • Al hetgeen benodigd is ter uitvoering van de overeenkomst, voor het voeren van onderhandelingen, voor correspondentie etc.;

Marketing en aanverwant:

 • Het onder de aandacht brengen van de dienstverlening van BHC en/of van nieuwsberichten;
 • Directe marketing om in contact met u te blijven;
 • Het uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website;
 • Analyse van de bedrijfsprocessen;

Organisatorisch en administratief:

 • Administratieve doeleinden, zoals declareren, debiteuren, crediteuren, het functioneren van een CRM-systeem, dossierbeheer, debiteurcodes, communicatie met financiële instellingen etc.;
 • Het opstellen, verzenden en innen van facturen en daarmee verband houdende werkzaamheden;
 • Communicatie met derden ter uitvoering van de overeenkomst en afspraken:
 • Ten behoeve van (het voldoen aan) onze professionele standaarden:
 • Het voldoen aan eisen voortvloeiend uit wet- en regelgeving (bijv. AVG, Wwft), alsmede aan eisen gesteld door overheidsorganen (Autoriteit Persoonsgegevens, ACM etc.) en fiscale en justitiële autoriteiten en het voldoen aan rechtsvorderingen en bevelen van voornoemde partijen strekkende tot verplichte informatievoorziening;

Bewaartermijn

BHC bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

4. Rechten van betrokkenen

Een betrokkene heeft, binnen de grenzen van wet- en regelgeving, recht op informatie, inzage, rectificatie (correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming), verzet, vergetelheid en/of het maken van bezwaar tegen, of het verzoeken om beperking van, de verwerking van diens persoonsgegevens en/of het recht om persoonsgegevens overgedragen te krijgen. Een betrokkene kan altijd bezwaar maken tegen verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang door BHC (zoals de verzending van de nieuwsbrief).

BHC zal ieder verzoek ter zake beoordelen op grond van de geldende wet- en regelgeving. Zij zal bij ieder verzoek de identiteit dienen te verifiëren, van degene die het verzoek heeft ingediend. Naast voornoemde rechten kan een betrokkene een klacht indienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij BHC aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

5. Diversen

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan (entiteiten of personen gevestigd in) een land buiten de Europese Unie (met uitzondering van Google Analytics; zie 2.2.

De persoonsgegevens zullen niet voor marketingdoeleinden aan derden worden doorgegeven. BHC maakt gebruik van verwerkers, bijvoorbeeld in het kader van de ICT-voorziening. Verwerkers zijn onder meer gehouden de persoonsgegevens geheim te houden, te beveiligen en alleen te verwerken conform het doel en de middelen als bepaald door BHC.

Op de website(s) van BHC zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. BHC houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

6. Beveiliging

BHC neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en te voorkomen. Zowel op kantoor als op de website. BHC hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt BHC veilige coderingstechnologieën op en via de website. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens, en alle informatie tussen u en onze website, versleuteld en zijn deze voor derden niet zichtbaar. De beveiligde verbinding herkent u aan de groene adresbalk van uw browser. Ook ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. De URL verandert van http:// naar https://.

7. Contactgegevens verantwoordelijke

Als contactpersoon en als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en eigenaar van de website heeft te gelden:

Best Haircare BV
t.a.v. de directie
Ampèrestraat 5
2181 HB Hillegom
T. 0252 – 535 908
E. info@besthaircare.nl